REGULAMIN UŻYTKOWANIA PLACU ZABAW

OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK W PRZEMYŚLU

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
  ze zm.).
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 59).
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.).
 5. Statut Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli
  w Przemyślu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu.
 2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
 3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw i przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Plac zabaw jest czynny w godzinach pracy przedszkola 6.00 – 16.30 w ciągu roku szkolnego; zamknięty w okresie zimowym i w czasie przerwy wakacyjnej.

§2

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego

 1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. W wyjątkowych sytuacjach na placu zabaw za zgodą dyrektora przedszkola mogą przebywać przyszli wychowankowie przedszkola oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci
  w wieku od 2,5 do 6 lat zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz asystenci nauczyciela pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.
 5. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, asystenci nauczyciela, woźna mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 6. Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest pracownik gospodarczy/woźny.
 7. Pracownik gospodarczy codziennie rano przeprowadza przegląd urządzeń ogrodowych
  w przypadku stwierdzenia uszkodzeń podejmuje natychmiastowe działania naprawcze oraz wykonuje czynności porządkowe polegające na usunięciu zanieczyszczeń.
 8. Częstotliwość kontroli zależy od intensywności korzystania z placu zabaw. Kontrola powinna być wykonywana z częstotliwością raz na dzień w okresie wiosennym, letnim, jesiennym podczas intensywnego korzystania z placu zabaw. W okresie zimowym, gdy pogoda nie sprzyja korzystaniu z placu zabaw kontrola może być przeprowadzana raz na miesiąc.
 9. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
 10. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.
 11. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
 12. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka.
 13. O należyty ubiór dziecka podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym dba nauczyciel, asystent nauczyciela w porozumieniu z rodzicami.
 14. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
 15. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.
 16. Dziecko przebywające na placu zabaw w przypadku obecności rodzica, prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej pisemnie przez nich wskazanej pozostaje pod ich pełną opieką chyba, że z informacji przekazanej przez nich nauczycielowi wynika inaczej.
 17. Z chwilą odbioru dziecka przebywanie na placu zabaw jest zabronione, a pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka ponoszą jego rodzice, bądź osoby przez nich upoważnione.

§3

Postanowienia końcowe.

 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, a także pracownicy przedszkola.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.

s. Dorota J. Koszyka

   Dyrektor

 Publicznego Przedszkola

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

     w Przemyślu

Przemyśl, 15.10.2018 r.