REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK
IM. BŁ. MARII ANGELI W PRZEMYŚLU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.),
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 59),
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 60),
• Statut Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli
w Przemyślu.

§ 1
Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola;
c) przyjmowanie „Kart zgłoszenia” w określonym terminie;
d) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola w wyznaczonym terminie.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.

§ 2
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przyjmowane są dzieci
w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 lata i 6 miesięcy.
4. Podstawowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek odbywa się raz w roku.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 3
Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola

1. Na pierwszym etapie rekrutacji:
1) dzieci zamieszkałe w mieście Przemyślu;
2) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1) są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a – wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci);
b – niepełnosprawność kandydata;
c – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g – objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, pkt. 2) mają jednakową wartość.

§ 4

1. W przypadku równoległych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustalone przez organ prowadzący:
a) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
b) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin;
c) dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy;
d) zapewnienie opieki dla dziecka jest warunkiem podjęcia pracy przez któregokolwiek z rodziców – kryterium potwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica;
e) pracują oboje rodzice kandydata;
f) rodzeństwo kandydata uczęszczające już do przedszkola.
2. Wartość punktowa kryteriów, o których mowa w ust. 1 jest następująca:
pkt. 1a) 6 punktów
pkt. 1b) 5 punktów
pkt. 1c) 1 punkt
pkt. 1d) 2 punkty
pkt. 1e) 3 punkty
pkt. 1f) 4 punkty.

§ 5

Kandydaci zamieszkali poza miastem Przemyślem mogą być przyjęci do Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z § 3 i § 4, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 6
Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a) „Karta zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do przedszkola;
b) Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb: oświadczenia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
3. Oświadczenia, o których mowa w § 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Wzór „Karty zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do przedszkola stanowi załącznik nr 1 do powyższego regulaminu.

§ 7

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
2. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 8

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o: stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 10
Zadania dyrektora przedszkola i komisji rekrutacyjnej

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego regulaminu;
b) wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w regulaminie;
c) wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia” oraz innych dokumentów;
d) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
– datę urodzenia dziecka i numer PESEL
– miejsce zamieszkania dziecka
– czas pobytu dziecka
– wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu
– pracę rodziców, telefony kontaktowe
– czytelność zapisów we wniosku i innych dokumentach
e) sporządzenie na posiedzenie komisji rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci
z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:
– nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym
– adresy zamieszkania dzieci
– informacje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, w widocznym miejscu w siedzibie placówki, listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację
o liczbie wolnych miejsc.
4. W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych rodzic dziecka może złożyć odwołanie do dyrektora. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego wpłynięcia.

§ 11

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz inna dokumentacja są przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez przedszkole przez okres roku.

§ 12
Przepisy końcowe

1. Przez rodziców rozumie się także prawnych opiekunów i rodziców zastępczych dziecka.
2. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora
z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 3, 4 i 5.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Organ Prowadzący reprezentowany przez Przełożoną Prowincjalną.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
w Przemyślu
s. dr Dorota J. Koszyka

Przełożona Prowincjalna
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
w Przemyślu
s. mgr Czesława Pacławska

Przemyśl, 23.01.2019r.