AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy

Rodziców, Dzieci i Personel Przedszkola
na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Mszą Świętą na Kalwarii Pacławskiej

dn. 15. 09. 2019 r. (niedziela) o godz. 14:00.

 

Po Mszy Świętej spotykamy się przy ognisku.

Dojazd i prowiant na ognisko przygotowujemy we własnym zakresie.

 

 

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy 3 – latków
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:

– dla oddziału przy ul. WAYGARTA
29 sierpnia 2019 r ( czwartek) o godz. 16.00

 

– dla oddziału przy ul. PONIATOWSKIEGO (mały budynek)
30 sierpnia 2019 r. ( piątek) o godz. 16.00

 

 

Serdecznie zapraszamy

na festyn rodzinny, który odbędzie się

w Publicznym Przedszkolu

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu

dn. 8.06.2019r.

Rozpoczęcie o godz.  13.00  przy ul. Poniatowskiego

ATRAKCJE DNIA:

 występy dzieci z naszego Przedszkola

Dmuchane zjeżdżalnie

Trampoliny

Zabawy i konkursy

Grill, ciasta, napoje

 

              

 

Dyrektor

Pracownicy i Dzieci Publicznego Przedszkola

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu

 

>>>>>>>>>>>>>>>>  <<<<<<<<<<<<<<<

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO

FAMILIADA 2019

WYTRWALE DO CELU

 

SZUKAJMY W ŻYCIU WARTOŚCI

ŚW. STANISŁAWIE UCZ NAS WYTRWAŁOŚCI

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia regulaminu dotyczą festynu rodzinnego – FAMILIADA.
 2. Festyn odbywa się dnia 8 czerwca 2019 r., w godz. 13.00 – 17.00 w Publicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 4. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
 6. Organizatorem festynu jest Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
  w Przemyślu.
 • 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 1. Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają wychowankowie przedszkola wraz
  z rodzinami.
 2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych tzn. rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. Uczestnicy festynu oraz osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 2. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie placówki obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie imprezy.
 3. Zakazuje się:
 • niszczenia tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie placówki
 • działań mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie festynu, a w szczególności rzucania przedmiotów
 • niszczenia krzewów , rabat kwiatowych, drzewek
 • wnoszenie i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających
 • palenia tytoniu
 • wprowadzania psów.
 1. Uczestnicy festynu mają prawo do korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 2. Przedstawiciele Organizatora (Pracownicy Przedszkola) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy.
 3. Punkt pomocy medycznej znajdować się będzie w wyznaczonym miejscu.
 4. Organizator utrwala przebieg Festynu dla celów dokumentacji. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną. W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.przedszkolematkiangeli.pl).
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2019 roku.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>  <<<<<<<<<<<<<<<

>>OGŁOSZENIE WAKACYJNE<<

INFORMUJEMY, ŻE

 DYŻUR WAKACYJNY

W MIESIĄCU LIPCU 2019 r.

BĘDZIE PEŁNIŁ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA

PRZY UL.PONIATOWSKIEGO.

ZAPISY PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY

W MIESIĄCU MAJU W KANCELARII

W GODZINACH URZĘDOWANIA.

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 >>>> REKRUTACJA <<<<

W dniach od 1 do 29 marca 2019 r.

przyjmujemy zgłoszenia dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2019 / 2020 

Karty zgłoszenia dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych oraz dla dzieci ubiegających się

o przyjęcie do przedszkola należy

osobiście pobrać i złożyć w kancelarii

w godzinach urzędowania do dnia 29.03.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania gify dzieci w przedszkolu

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Podziękowania

dla Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które uświetniło swoją obecnością Jubileuszowe obchody 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 100-lecia utworzenia Garnizonu Przemyśl.

9 LISTOPADA 2018 r.

UDZIAŁ NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W AKCJI:
„REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ”
– wspólne śpiewanie hymnu narodowego
o godz.:  11:11  na RYNKU PRZEMYSKIM.

         

27 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Udział wszystkich przedszkolaków z naszego Przedszkola w „PARADZIE DZIECI”- przemarsz do POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, WSPÓLNE ŚPIEWANIE PRZY POMNIKU, PRZEMARSZ DO RYNKU STAREGO MIASTA, ODŚPIEWANIE HYMNU.

— Występ na scenie dzieci z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek— 

   

PIĘKNY…, PATRIOTYCZNY  WYSTĘP NA SCENIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW Z ODDZIAŁU PRZY UL. WAYGARTA ;)… 

         

 

16. 09. 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Mszą Świętą na Kalwarii Pacławskiej.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie przy ognisku.