5 – LETNI PROGRAM ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK W PRZEMYŚLU

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 356 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
 • Statut przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole współpracując z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb
  i możliwości.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
 • Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej oraz chrześcijański system wartości.
 • Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby:

 • Z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający je świat, nauczyło się samodzielności
  i z powodzeniem mogło podjąć naukę w szkole.
 • Nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi oraz dorosłymi.
 • Poznało radość płynącą z zabawy.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Jesteśmy przedszkolem dbającym o wszechstronny rozwój dziecka, w oparciu
o chrześcijańskie wartości wychowania i współpracy z rodzicami, środowiskiem, pozwalającym im osiągnąć dojrzałość szkolną.

MISJA PRZEDSZKOLA:

Jesteśmy przedszkolem:

 • promującym chrześcijański system wartości,
 • wspierającym rozwój indywidualny dziecka, dając mu szansę spełnienia się
  w zmieniającym się świecie,
 • kształtującym osobowość dziecka w duchu miłości i prawdy,
 • bezpiecznym,
 • przyjaznym;
 • zapewniającym dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.

POSŁANNICTWO:

          Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek wezwane do współdziałania
w duchowej odnowie społeczeństwa z całą gotowością stara się odpowiedzieć na miłość Bożą, przez wychowanie powierzonych dzieci.

 1. MOCNE STRONY NASZEJ PLACÓWKI:
 • Programy pracy opracowane przez nauczycieli.
 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki
  w środowisku.
 • Wysoki poziom wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.
 1. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH NA LATA 2018 -2023
 1. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.
 2. Wychowanie w duchu patriotyzmu.
 3. Organizowanie działań mających na celu wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 4. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 5. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 1. TEMATY PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSZKOLA w latach 2018 -2023
 2. „WYTRWALE DO CELU”                                                                – 2018/2019
 3. „SZANUJĘ DRUGIEGO”                                                                  – 2019/2020
 4. „TAKI DUŻY, TAKI MAŁY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ”                 – 2020/2021
 5. „SZANUJĘ PRZYRODĘ”                                                                  – 2021/2022
 6. „RADOSNY I WDZIĘCZNY TO ZNACZY SZCZĘŚLIWY”         – 2022/2023
 1.  

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA POSZCZEGÓLNE LATA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok 2018 / 2019

Wytrwale do celu.

Patron roku: św. Stanisław Kostka (18 września)

Uzasadnienie wyboru tematu:

Wytrwałość i systematyczność gwarantują życiowy sukces i powodzenie. Jeśli człowiek, nie może czekać i odraczać swoich potrzeb jest skazany na częstsze przeżywanie porażek. Wychowanie dzieci do wytrwałości musi się zacząć od najmłodszych lat, gdyż już małe dziecko powinno wiedzieć, że małymi krokami osiąga się sukces.

            W 2018 r. mija 550. rocznica urodzin św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Episkopat Polski ogłosił go patronem roku liturgicznego 2018 r. Krótkie życie św. Stanisława charakteryzowało się wytrwałym dążeniem do wyznaczonego celu. Pragnął być kapłanem
i mimo różnych przeciwności wytrwale spełnił swoje marzenie i został przyjęty do zakonu jezuitów mając 17 lat.

            Główny zadaniem realizacji tego tematu będzie nie tylko zapoznanie z sylwetą
św. Stanisława Kostki, ale ukształtowanie w dzieciach cechy wytrwałości i systematyczności
w codziennym życiu.

Cele ogólne:

 • Poznanie życia św. Stanisława Kostki ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego wytrwałe dążenie do zamierzonego celu
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. (Pp nr 15)
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju. (Pp nr 1)
 • Uświadomienie dziecku ogromnej roli w życiu wytrwałości i systematyczności
 • Wyrabianie przyzwyczajeń i postaw prozdrowotnych
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. (Pp nr 7)

Sposoby realizacji:

 • Wykorzystanie różnych form zapoznania dzieci z postacią św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (np. pogadanka, filmik, inscenizacja, prezentacja multimedialna, wykonanie pracy plastycznej);
 • Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój umiejętności (fizycznych i intelektualnych) i zdobywania wiedzy przez systematyczne powtarzanie poznanych treści i umiejętności;
 • Stwarzanie warunków do wytrwałej i systematycznej pracy nad całościowym rozwojem dziecka (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym i duchowym):
 • Organizowanie zawodów sportowych wyrabiających wytrwałość i systematyczność, gier i zabaw uczących zdrowego współzawodnictwa,
 • Umożliwianie dzieciom przeżywanie sukcesów i wygranych,
 • Uczenie dzieci spokojnego przeżywania porażek i przegranych,
 • Uczenie systematyczności w codziennych sytuacjach np. uczenie   porządku, wytrwałe powtarzanie pewnych czynności motorycznych i higienicznych, zachowań kulturalnych itp.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez:
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,
 • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji,
 • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci,
 • stosowanie profilaktyki zdrowotnej,
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów.
 • hodowlę warzyw w salach.
 •   Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
 • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,
 • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki,
 • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu,
 • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
 • kąciki sportowe,
 • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów,
 • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi
 • uczestnictwo w Przemyskiej Olimpiadzie Przedszkolaków
 •  Przygotowanie dzieci i zorganizowanie quizu: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 • Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok 2019 / 2020

Szanuję drugiego

Patron roku: bł. Maria Angela Truszkowska (10 października)

Uzasadnienie wyboru tematu:

Szacunek jest podstawą wszystkich innych wartości moralnych, bo bez niego trudno jest mówić o sprawiedliwości, prawdzie, przyjaźni czy miłości. Szacunek to nic innego jak szanowanie godności innych ludzi i własnej, troska o czyjeś dobro i uczucia, grzeczność wyrażona naszym zachowaniem i słowami. Nie żyjemy na świecie sami i musimy liczyć się z innymi ludźmi.

            Powinniśmy uczyć dzieci, że należy dbać o cudze dobro i pracę, a własnymi działaniami nie możemy nikomu szkodzić czy wprowadzać w zakłopotanie. Empatia jest podstawą naszego człowieczeństwa i w pewnym wieku dziecko powinno powoli wyzbywać się egocentryzmu
i nabyć umiejętności wczucia się w położenie innej osoby. Życzliwość, uwaga, akceptacja
i zrozumienie są kluczem do okazywania innym szacunku.

            W 2020 roku mija 150. rocznica przybycia Sióstr Felicjanek do Przemyśla. Matka Maria Angela jako założycielka Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo może być dla dzieci wzorem okazywania szacunku i miłości drugiemu człowiekowi. Od najmłodszych lat cechowała ją wrażliwość na biedę drugiego człowieka, dlatego zajmowała się opuszczonymi dziećmi i starszymi osobami nie mającymi opieki.

            Głównym zadaniem realizacji tego tematu będzie zapoznaniem dzieci nie tylko
z sylwetką i z życiem bł. Matki Marii Angeli Truszkowskiej patronki przedszkola, ale wychowanie dzieci do postawy szacunku wobec drugiego człowieka.

Cele ogólne:

 • Poznanie życia bł. Matki Marii Angeli Truszkowskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę szacunku i życzliwości względem drugiego człowieka
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. (Pp nr 6)
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. (Pp nr 8)
 • Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. (Pp nr 16)

Sposoby realizacji:

 • Wykorzystanie różnych form zapoznania dzieci z postacią bł. Matki Marii Angeli – patronki naszego przedszkola (np. pogadanka, filmik, inscenizacja, prezentacja multimedialna, wykonanie pracy plastycznej);
 • Zorganizowanie konkursu wiedzy o bł. Matce Marii Angeli i działalności Sióstr Felicjanek 
 • Uczenie dzieci stosowania w codziennym życiu podstawowych form grzecznościowych
 • Rozwijanie słownictwa pełnego życzliwości i miłości w kontaktach z innymi
 • Wdrażanie dzieci do umiejętności słuchania wypowiedzi innych osób bez przerywania
 • Wdrażanie dzieci do szanowania czyjeś pracy po przez pozostawianie po sobie porządku
 • Uczenie oddawania pożyczanych rzeczy w dobrym stanie
 • Kształtowanie postawy nienaruszania prawa do prywatności innych
 • Wyrabianie postawy szanowania czasu drugiego człowieka i prawa do odpoczynku
 • Uczenie dzieci w konkretnych sytuacjach empatycznego spojrzenia na drugiego człowieka
 • Wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności
 • Organizowanie dla dzieci spotkań z pracownikami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pracownikami Służby Zdrowia.
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy dostosowanej do możliwości dzieci – spotkanie
  z Ratownikiem Medycznym
 • Organizowanie konkursów: plastycznego, recytatorskiego i piosenki na temat szacunku do drugiego człowieka
 • Uczenie podstawowych zachowań kulturalnych i estetyki w różnych sytuacjach życiowych
 • Przygotowanie dzieci i zorganizowanie quizu na temat dobrego wychowania
 • Zorganizowanie zbiórki zabawek dla dzieci np. z Domu Dziecka, Oratorium Sióstr Michalitek itp. – wychowanie do bezinteresownej pomocy i służby drugiemu człowiekowi
 • Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok 2020 / 2021

„Taki duży, taki mały może świętym być”

Patron roku: św. Jan Paweł II (22 października)

Uzasadnienie wyboru tematu:

            Świętość związana jest z godnością osobową człowieka. Św. Papież Jan Paweł II – patron roku 2021 pisał: „Byłoby zbyt mało wzrastać jedynie w ciele. Potrzebne jest przede wszystkim wzrastanie duchowe.” Do świętości powołany jest każdy człowiek. Realizuje ją na drodze miłości Boga i bliźniego. Wychowanie do świętości ma na celu przede wszystkim zmobilizowanie młodego człowieka do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie w procesie samowychowania.

Papież pisał również, że: „Wychowywać znaczy pomagać człowiekowi otwierać się na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać wszystkie swoje potencjalne zdolności w odniesieniu do wielorakich aspektów rzeczywistości, doprowadzając go w ten sposób do aktywnej postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co należy do jego doświadczenia: osób, rzeczy, wydarzeń”.
Św. Jan Paweł II uważał też, że „zadaniem szczególnie ważnym i pilnym jest stworzenie systemu kształcenia i wychowania, którego centralną wartością będzie rodzina i jej prawo do swobodnego wyboru”.

Wychowanie do świętości ma na celu przede wszystkim odkrycie w człowieku jego sfery duchowej, która jest ściśle związana ze sferą fizyczną. Rozwijanie pełnego potencjału dziecka jako Bożych darów powinno być zadaniem chrześcijańskiego wychowania.

Głównym zadaniem realizacji tematu roku jest zwrócenie uwagi na wychowanie dziecka
w duchu chrześcijańskim nie tylko przez instytucje jaką jest przedszkole katolickie, ale przede wszystkim przez rodziców. Ważnym zadaniem będzie współpraca z rodzicami w dziele wychowanie dziecka – pedagogizacja chrześcijańska rodziców.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie dzieci z sylwetką i życiem papieża Polaka św. Jana Pawła II
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. (Pp nr 9)
 • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. (Pp nr 11)
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. (Pp nr 12)
 • Tworzenie sprzyjających warunków do odkrywania i rozwijanie talentów dziecka mających wpływ w realizacji przyszłego własnego powołania
 • Rozwijanie wszystkich sfer: fizycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej oraz duchowej
 • Włączenie rodziców w świadomy proces wychowania swoich dzieci – Pedagogizacja chrześcijańska rodziców
 • Kształtowanie postaw u dzieci będących pomocą w przyszłym procesie samowychowania

Sposoby realizacji:

 • Wykorzystanie różnych form zapoznania dzieci z postacią św. Jana Pawła II patrona roku 2021 (np. pogadanka, filmik, inscenizacja, prezentacja multimedialna, wykonanie pracy plastycznej);
 • Udział w uroczystych obchodach Dnia Papieskiego
 • Udział we Mszach Świętych z okazji różnych świąt i uroczystości
 • Uczenie podstawowych modlitw
 • Udział w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia
 • Katechizacja dzieci
 •   Wychowanie do wiary i ufności
 • Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych
 • Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej
 •    Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru
 • Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról przez zabawę, pogadanki itp.
 • Przygotowanie inscenizacji upamiętniającej osobę św. Jana Pawła II
 • Zorganizowanie Dnia Talentów
 • Zorganizowanie konkursów artystycznych
 • Zorganizowanie konkursu piosenki religijnej i recytatorskiego wierszy o tematyce religijnej
 • Kształtowanie postawy szacunku do swojego ciała
 • Wychowanie dzieci do właściwie rozumianej wolności i odpowiedzialności za siebie
  i drugiego człowieka w codziennych sytuacjach, przez pogadanki i czytania bajek edukacyjnych
 • Kształtowanie postawy prawdomówności, uczciwości i szczerości
 • Zorganizowanie festynu rodzinnego – Familiady
 • Wyjazdy i spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi
 • Pedagogizacja chrześcijańska rodziców przez organizowanie częstszych spotkań formacyjnych z różnymi specjalistami z dziedziny wychowania i życia rodzinnego
 • Uświadamianie rodziców o odpowiedzialności za wychowanie chrześcijańskie swoich dzieci
 • Zorganizowanie konkursu „Mistrz Dobrego Wychowania”
 • Wychowanie do umiłowania Ojczyzny i do postawy patriotycznej;
 • Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie;
 • Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok 2021 / 2022

Szanuję przyrodę

Patron roku: św. Franciszek z Asyżu (4 października)

Uzasadnienie wyboru tematu:

            Bł. Matka Maria Angela – patronka przedszkola była duchową córką św. Franciszka
 z Asyżu, który całym swoim sercem i życiem kochał i szanował wszystkie stworzenia Boże
i cały otaczający go wszechświat.     Jest on też patronem ekologii. Wychowanie dzieci powinno być ukierunkowane na szacunek do świata przyrody zwierzęcego i roślinnego. Należy pomagać dzieciom szerzej otwierać oczy, aby umiały dostrzegać bogactwo i piękno otaczającego świata. Istotną sprawą jest wyrabianie wrażliwości na głębię i znaczenie przyrody. Przez odkrywanie znaczeń, przez dotarcie do głębi rodzi się w dziecku podziw i zachwyt. 

W dzisiejszych czasach istnieje pilna potrzeba kształtowania świadomości ekologicznej,
a służy temu wychowanie ekologiczne. Wychowanie to wymaga głębokiej rekonstrukcji świadomości współczesnego człowieka i przeobrażenia takich postaw jak wrogość, bezmyślność
i nadmierne eksploatowanie środowiska naturalnego na postawę szacunku i współpracy z przyrodą. Jest to proces wymagający zaangażowania wszystkich dziedzin życia i sił społecznych, poczynając od nauki, wychowania ogólnego, etycznego i religijnego.

Innym, równie ważnym elementem procesu wychowawczego jest ożywianie
i podtrzymywanie zwyczajów, w których przyroda jest ukazywana jako bliska i przyjazna człowiekowi. Mamy w tym względzie w naszej kulturze bogatą spuściznę. Wystarczy wspomnieć chociażby szacunek dla chleba, święcenie ziół, czy przepiękne zwyczaje wigilijne.

Głównym zadaniem realizacji roku jest wdrażanie dzieci do postawy szacunku wobec przyrody, budzenie zainteresowań przyrodniczych dzieci i kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele ogólne: 

 • Zapoznanie dzieci z postacią św. Franciszka z Asyżu
 • Stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez obserwację przyrody, odczuwanie piękna i jej barw, kształtów, dźwięków oraz różnorodnych zjawisk
 • Dostarczanie dzieciom wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom
 • Rozwijanie zdolności reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników
  i dorosłych
 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody
 • Wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska naturalnego człowieka
   z jednoczesnym zrozumieniem jego ścisłego związku ze zdrowiem
   i bezpieczeństwem ludzi
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
  i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka (Pp nr 10)

Sposoby realizacji:

 •  Wykorzystanie różnych form zapoznania dzieci z postacią św. Franciszka (np. pogadanka,  
   filmik, inscenizacja, prezentacja multimedialna, wykonanie pracy plastycznej)
 •  Przygotowanie dzieci i zorganizowanie konkursów o tematyce przyrodniczej (recytatorski,  
   piosenki przyrodniczej i plastyczny)
 •  Zorganizowanie dla dzieci spotkań z pracownikami Nadleśnictwa, Lecznicy Zwierząt
   i schroniska dla zwierząt oraz dogoterapeutami
 • Wychowanie do poszanowania przyrody
 • Rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt i poznawanie zasad bezpiecznego postepowania ze zwierzętami:
 • zachowania podczas zabaw
 • zachowania w stosunku do zwierząt obcych i znajomych
 • zachowania w sytuacjach zagrażających życiu
 • Bezpośrednia obserwacja zwierząt żyjących na swobodzie:
 • w ogrodzie przedszkolnym np. mrówki, biedronki, kowale, pszczoły;
 • na łące, w lesie i w wodzie.
 • Zorganizowanie wyjazdu do ogrodu botanicznego „Arboretum”
 • Uczenie postaw szacunku dla przyrody przez:
 • segregację śmieci
 •  niezaśmiecanie obszarów zieleni i wyrzucanie śmieci do kosza
 • niełamania drzew
 • niedeptania trawników
 • Rozwijanie zainteresowań najbliższą okolicą
 • Zapoznanie z najbliższym regionem Polski, jego pięknem, specyfiką i zwyczajami;
 • Zapoznanie dzieci z ideą ekologii i udział w różnego rodzaju akcjach ekologicznych
 • Realizacja zajęć o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
 • Zorganizowanie pokazu zwierząt dzieci. („Pupil Przedszkola”)
 • Zorganizowanie zbiórek potrzebnych rzeczy dla schroniska dla zwierząt
 • Zainteresowanie dzieci pozycjami książkowymi o tematyce przyrodniczej
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami ochrony środowiska naturalnego:
 • Oszczędzanie energii elektrycznej;
 • Oszczędne korzystanie z wody;
 • Niezanieczyszczanie środowiska naturalnego – czysta woda, powietrze i ziemia;
 • Zbiórka surowców wtórnych – recykling (zbieranie makulatury, nakrętek itp.)
 • Dbanie o książki, sprzęt i zabawki;
 • Niewyrzucanie pożywienia
 • Udział dzieci w teatrzykach i przedstawieniach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
 • Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych
 • Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na rok 2022 /2023

 Radosny i wdzięczny to znaczy szczęśliwy.

Patron roku: św. Feliks z Kantalicjo (18 maja)

Uzasadnienie wyboru tematu:

Św. Feliks z Kantalicjo jest patronem Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, a zarazem patronem dzieci. Św. Feliks jako kwestarz rzymski odznaczał się postawą wdzięczności
 i radością w przyjmowaniu tego co przynosi życie codzienne. 

Wdzięczność to postawa życiowa wyrażająca radość nie tylko z tego, że my coś otrzymujemy, ale i z tego, że dajemy. Wdzięczność umacnia więzi społeczne i rodzinne. Ogranicza naszą tendencję do porównywania się z innymi. Rozwija empatię. Podnosi naszą samoocenę, gdy dostrzegamy nasz wkład we wzbogacanie życia innych ludzi.

Wdzięczność związana jest z radością, a radość jest dla każdego upragnionym stanem kojarzącym się ze szczęściem. Człowiek radosny samym swym usposobieniem pomaga nie tylko sobie, ale i innym. Pozytywne stany emocjonalne budzą i wzmacniają pozytywną motywacje do życia, dają wiarę we własne siły, ludzi, sens trudu i powodzenie
w podejmowanych działań. Tak więc wdzięczność i radość są niezwykle cennymi czynnikami rozwoju. 

Głównym zadaniem realizacji tego tematu będzie zapoznanie z sylwetą i z życiem św. Feliksa, a także ukazanie drogi prowadzącej do tego jak być radosnym, wdzięcznym – szczęśliwym.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z sylwetą św. Feliksa z Kantalicjo, a szczególnie z jego postawą wdzięczności i radości wobec innych i świata
 • Rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła
 • Rozwijanie empatii i uwrażliwienie na potrzeby innych
 • Pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznanie sposobów radzenia sobie z nimi
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  (Pp nr 5)
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. (Pp nr 8)
 • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. (Pp nr 13)
 • Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. (Pp nr 14)

Sposoby realizacji:

 • Wykorzystanie różnych form zapoznania dzieci z postacią św. Feliksa z Kantalicjo
  (np. pogadanka, filmik, inscenizacja, prezentacja multimedialna, wykonanie pracy plastycznej);
 • Wychowanie do miłości, radości i wdzięczności w codziennych sytuacjach
 • Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka:
 • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 
 • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
 • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
 • Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych
   i festiwalach.
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
 • Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
 • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie
 • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
 • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
 • Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci
 • Prowadzenie zajęć sprawiających dzieciom radość z uwzględnieniem ich zainteresowań
  (zajęcia na świeżym powietrzu, bal karnawałowy, festyn rodzinny – Familiada,
  wycieczki itp.)
 • Kształtowanie u dzieci pozytywnej samooceny
 • Wychowanie do wdzięczności Bogu za siebie, swoje talenty i umiejętności oraz za rodziców
  i bliskich

  Opracowały:

   s. mgr Małgorzata Chmiel

   s. mgr Małgorzata Pawelska

   mgr Renata Podolak – Siwak          

mgr Dorota Walciszewska